รานออนไลน

านออนไลน


Moses NET คือ แพลตฟอรมรานออนไลนหลาก หลายฟงกชั่นที่ทำไดมากกวา การดำเนินงานทั่วไปเพื่ออำนวย ความสะดวกในการซื้อขาย โดย จะทำงานรวมกับระบบ Moses ERP เพื่อใหฟงกชั่นการบริหาร เว็บไซตอันชาญฉลาด และทำให องคกรสามารถจัดการกับการ ทำธุรกรรมผานชองทาง ออนไลน แถม Moses NET ยัง เปนแพลตฟอรมรานออนไลน หนึ่งเดียวในฮองกงที่บูรณาการ รวมกับระบบ ERP ดวย MOSES POS


รานออนไลน

Moses NET รองรับราคาที่ยืดหยุนและการจัดการผลิตภัณฑ รวมถึงการตั้งราคาและสวนลดเพื่อแสดงราคา ตามขอมูลการเขาสูระบบสวนบุคคล นอกจากนี้ยังรองรับฟงกชั่นการชำระเงินออนไลนหลายชองทาง การ ชำระเงินโดยใชสกุลเงินที่หลากหลาย และการคำนวนคาจัดสงตามแตละผลิตภัณฑและจุดหมายปลายทางการ ขนสง Moses NET มีการกำหนดราคาคาปลีกและราคาคาสงใหพรอมกันสำหรับทั้งลูกคาและผูจัดจำหนาย เพื่อใหผูใชสามารถจัดการานคาปลีกและรานออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากรานออนไลนทั่วไป มักจะจัดโปรโมชั่นออนไลนและออฟไลนแยกกัน ทำให Moses NET สามารถเขามาชวยรวมศูนยและเพิ่มยอด ขาย Moses NET รองรับการเชื่อมตอระหวางคลังสินคาออนไลนและออฟไลนเพื่อใหผูใชมีความสะดวกสบาย

ระบบสมาชิกของ Moses NET สามารถยกระดับฟงกชั่นของระบบสมาชิกตางๆ ได เชน การตั้งคาราคา แบบเฉพาะเจาะจง คะแนนโบนัส และคูปองสวนลด เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว นอกจากนี้ ระบบนี้ยังใหบริการลูกคาไดอยางดีเยี่ยมผานการใช Moses NET ลูกคาสามารถเขาสูระบบเพื่อดูการ ประมวลผลคำสั่งซื้อและการจัดสงสำหรับสินคาที่ไดสั่งซื้อไป มีฟงกชั่นแชตแบบสดเพื่อสื่อสารกับ พนักงานไดแบบเรียลไทมผานทางรานออนไลน Moses NET มีความครอบคลุมเปนอยางมาก ทำใหผูใช สามารถดูขอมูลและประวัติของสมาชิกได เมื่อใช Moses NET ลูกคาจะสามารถแลกเงินสดจากบัตร เครดิต สงผลใหความสัมพันธระหวางคุณกับลูกคาดีขึ้น


โครงการเด่น


Pro-Dive


Pro-Dive กอตั้งขึ้นในป 1994 ธุรกิจของพวกเขา ไดแกการขายอุปกรณจากแบรนดคุณภาพสูงและให บริการบำรุงซอมแซมระดับมืออาชีพ ในปจจุบันบริษัท นี้อยูภายใต mic21 ซึ่งเปนกลุมดำน้ำยักษใหญที่สุด ของญี่ปุน เว็บเพจที่ไดรับการพัฒนาโดย Moses มี ลักษณะเปนเหมือนหองจัดแสดงออนไลน นอกเหนือจาก แสดงผลิตภัณฑตาง ๆ พรอมราคาแลว ขอมูล ผลิตภัณฑยังเชื่อมตอเขากับ Moses ERP, Moses POS และ Moses NET เพื่อใหลูกคาสามารถอัปเดต ผลิตภัณฑใหม ๆ พรอมขอมูลราคาได ระบบของเรา รองรับประเภทและหนวยแบบไมจำกัด รวมถึงขนาด น้ำ หนัก รหัส และรูปแบบของรูปภาพที่หลากหลาย หาก ตองการบันทึกขอมูลจำนวนมาก Pro-Dive เพียงแค ใช Microsoft Excel เพื่อกรอกขอมูลในครั้งเดียว แทนที่ตองมากรอกทีละรายการดวยตนเอง ทำใหลด ความเสี่ยงในการเกิดขอผิดพลาดและลดตนทุน การดำเนินการไม่แน่ใจว่าจะส่งเสริมธุรกิจของคุณได้อย่างไร? นัดเวลาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา!