การวางแผ นทรัพยากร ทางธุรกิจ (ERP)

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP)ระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) คือ ระบบที่ใชกันอยางกวางขวาง สำหรับการบริหารทรัพยากรใน องคกรขนาดใหญ MOSES ERP คือระบบ ERP อัตโนมัติครบวงจร ที่พัฒนาโดย Popular IT ระบบนี้ ทำใหองคกรประสบความสำเร็จใน การจัดการสิ่งตางๆ ผานทาง คอมพิวเตอร ไดแก การขาย การ จัดซื้อ สินคาคงคลัง การบัญชี ผลิตภัณฑ ราคา โลจิสติกส ราน ออนไลน และคาปลีก ในขณะ เดียวกัน MOSES ERP คือโซลูชั่น ครบวงจรหนึ่งเดียวในฮองกง ที่ บูรณาการรานออนไลน และ MOSES POS เขา ดวยกัน


การวางแผ นทรัพยากร ทางธุรกิจ (ERP)

Moses ERP สามารถสงออกใบเสนอราคา ใบแจงหนี้ และใบเสร็จไดอยางชาญฉลาด ทำใหผูใชสามารถ ติดตามดูสถานะการขายไดแบบเรียลไทม พรอมสรางรายงานวิเคราะหประเภทตางๆ เพื่อนำมาใช วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของลูกคาแลวนำมาสรางกลยุทธที่ดีที่สุด Moses ERP สามารถตั้งบทบาท ตาง ๆ สำหรับแผนกและพนักงาน ขายที่แตกตางกันเพื่อปกปองความเปนสวนตัวของลูกคา ปรับแตง กลยุทธการขายตามขอมูลในอดีตเพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น

การบริหารดานการจัดซื้อของ Moses ERP ไดแก การสงออกเอกสารจัดซื้อ การแจงใหเติมสินคาอยาง ชาญฉลาด การจัดซื้ออัตโนมัติ การจัดการกับซัพพลายเออรและขอมูลการจัดซื้อ สรางความสะดวก สบายใหกับผูใชงาน ทำใหโครงการดำเนินไปดวยความลื่นไหล Moses ERP ทำงานรวมกับระบบการ จัดการผลิตภัณฑเพื่อติดตามใบเสนอราคาของซัพพลายเออรและระบุปริมาณขาเขาสำหรับการจัดซื้อ การบริหารขอมูลซัพพลายเออรและผลิตภัณฑของซัพพลายเออรที่มีประสิทธิภาพนี้จะชวยลดความเสี่ยง และตนทุนในการจัดซื้อ

กระบวนการทำบัญชีดวยตนเองไดสรางความลำบากใหกับผูใช ดังนั้น Moses จึงรองรับการจัดการ บัญชีแบบครบวงจรใหสำหรับหลายแผนก ทำใหสามารถดูสถานะการเงินและสถานะการดำเนินงานของ บริษัทไดแบบเรียลไทม รวมถึงบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ และบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกจากนี้ยังรองรับ งบกำไรขาดทุนและงบรายจาย พรอมทั้งการคำนวณกำไรและตนทุนแบบเรียลไทม การสรางรายงาน บัญชีแบบสมบูรณรองรับการชำระชวงสิ้นปและการคืนภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

Moses ERP รองรับการจัดการคลังสินคาหลายแหงแบบครบวงจร ลูกคาสามารถติดตามและตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของคลังสินคาหรือบันทึกการเคลื่อนไหวของคลังสินคา จัดการสินคาที่เสียหาย การ ชำระเงินคืน แอปพลิเคชันชั่วคราว การโอนยายและซอมแซมภายใน นอกจากนี้ Moses ERP ยังรองรับ การตั้งคาชุดผลิตภัณฑที่ยืดหยุน หมายเลขชุด หมายเลขคอนเทนเนอร หมายเลขซีเรียล เงื่อนไขของ ความถูกตอง และวันที่ผลิตสำหรับอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อใหมั่นใจถึงความแมนยำของระดับคลัง สินคา ระบบของเราปรับใชหลักการ “เขากอน ออกกอน” สำหรับการคำนวณมูลคาของคลังสินคา พรอมดวยการสรางรายงานอยางละเอียดเพื่อนำไปใชในการวิเคราะหตอไป ลูกคาสามารถนำเขาขอมูล คลังสินคาไปที่มือถือ และสงออกขอมูลไดโดยใช QR code เพื่อใหสามารถจัดการคลังสินคาไดดีขึ้น

Moses ERP ออกแบบวิธีการตั้งราคาใหเหมาะสำหรับกับแตละอุตสาหกรรม และยังทำใหสามารถเปลี่ยน หรืออัปเดตราคาผลิตภัณฑผานชองทางออนไลนเพื่อใหเหมาะสมกับกลยุทธการขายตางๆ ลูกคา สามารถตั้งราคาหรือสวนลดใหกับลูกคาเฉพาะกลุมและตามปริมาณการซื้อ แถมความยืดหยุนของ Moses ยังทำใหสามารถตั้งรายการราคาที่แตกตางกันในแตละที่ตั้งราน เพื่อสรางกลยุทธดานการขาย ที่ดีกวาเดิม มีการรองรับหลายสกุลเงินและการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใหสามารถคำนวณกำไรได แมนยำมากขึ้น

การบริหารผลิตภัณฑคือหนึ่งในองคประกอบสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ Moses ERP รองรับขนาด น้ำหนัก บารโคด หนวย และรูปภาพที่หลากหลาย ลูกคาสามารถเพลิดเพลินกับการตั้งหมวดหมูผลิตภัณฑไดไม จำกัด พรอมทั้งมีการคำนวณตนทุนผลิตภัณฑเฉลี่ยหรือตนทุนเฉพาะผลิตภัณฑใหโดยอัตโนมัติ Moses ERP มีอินเทอรเฟซที่ชัดเจนและใชงานงาย มีการรองรับการปอนขอมูลผลิตภัณฑอยางละเอียดจำนวนมากในรูปแบบ ของ Excel เมื่อใช Microsoft Excel รวมถึงรูปภาพดวย เมื่อใชรวมกับการบริหารสินคาคงคลัง คุณจะสามารถ ดูตำแหนงและปริมาณสินคาในคลังไดแบบเรียลไทม สงผลใหประสิทธิภาพในการบริหารมากขึ้น

การบริหารโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดตนทุนในการดำเนินการของบริษัท และนี่ยังเปนองค ประกอบสำคัญในการทำใหบริษัทมีขอไดเปรียบและไดกำไรมากขึ้น Moses ERP ทำใหผูใชสามารถกำหนด วิธีการขนสงได เชน การขนสงทางอากาศหรือทางทะเล เพื่อคำนวณคาบริการในการดำเนินการและคาใชจา ยอื่นๆ Moses ERP ยังสามารถคำนวณคาขนสงใหอัตโนมัติตามแตละผลิตภัณฑและปลายทางการขนสง ลูกคาสามารถเลือกเวลาจัดสงไดเองเพื่อใหประสบการณการใชงานของลูกคาดีขึ้น

โครงการเด่น


Supergo


Supergo คือผูจัดจำหนายผลิตภัณฑเพื่อความสวยความ งามชื่อดังในประเทศ โดยมี Mannings and Sasa International เปนตัวแทนจำหนายรายใหญ บริษัทนี้กอตั้ง มาแลวเปนเวลากวา 25 ป และในตอนนี้พวกเขามีเครือขาย การขาย 400 แหงในฮองกงและมาเกา กอนพวกเขาเลือก ใช Moses กระบวนการในการบันทึกสต็อกสินคา การจัด สง และการตรวจสอบคลังสินคามีความซับซอนเปนอยาง มากและมีโอกาสเกิดขอผิดพลาดสูง เรื่องนี้จึงกลายเปน ความทาทายหลักเมื่อพวกเขาพยายามขยายธุรกิจออกไป ไกลมากขึ้น แตเมื่อใช Moses ERP ในการจัดการคลัง สินคาในโกดัง ธุรกิจตาง ๆ สามารถสแกน QR code ผาน โทรศัพทมือถือเพื่ จัดการกับการเขาออกของคลังสินคา ระบบนี้ชวยเรื่องการเตรียมบิล รองรับการจัดการ เรื่องคาขนสงและการตรวจสอบคลัง สินคา เพื่อใหกระบวนการ ทำงานเปนไปอยางราบรื่นและ เปนระบบ สงผลให ประสิทธิภาพของพนักงาน มากขึ้น และตนทุนและปญหา ในการดำเนินงานนอยลงGreen Ladies กอตั้งขึ้นในป 2015 และเปนธุรกิจเพื่อ สังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแหงแรกที่นำรูปแบบการ ดำเนินงานแบบฝากขายมาปรับใช พวกเขาตั้งเปาไปที่การ เพิ่มจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอมสาธารณะและเพิ่มอัตราการ จางงานของผูหญิงวัยกลางคน ผานการรวบรวมเสื้อผา แฟชั่นคุณภาพระดับสูงเพื่อกระตุนยอดขายเสื้อผามือสอง และใชทรัพยากรทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ Moses ERP บูรณาการเขากับระบบ POS ในทุกสาขาเพื่อรับมือกับ การดำเนินงานในชวงปกติ แมภายใตสภาวะไรสาย อยางไร ก็ตาม Moses ERP สามารถรวบรวมขอมูลการขายจาก สาขาตาง ๆ เพื่อนำมาจัดการและสรางการวิเคราะหออก มา สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ลูกคาสามารถใช Moses เพื่อ ตรวจสอบประวัติการฝากขายในอดีตไดอยางงายดาย และ สามารถคำนวณสวนแบงการฝากขายของลูกคาไดโดย อัตโนมัติผานระบบหลังบาน ทำใหสามารถจัดการสมาชิก และประวัติการฝากขายไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิด เปนกลยุทธทางธุรกิจที่ตรงตามความตองการของลูกคา

Green Ladiesไม่แน่ใจว่าจะส่งเสริมธุรกิจของคุณได้อย่างไร? นัดเวลาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา!