Point of Sale (POS)

Point of Sale (POS)MOSES POS คือแพลตฟอรม บริหารรานคาปลีกหนึ่งเดียวใน ฮองกงที่บูรณาการหนาราน ออฟไลนและออนไลนเขาดวยกัน เพื่อใหบริการอยางครบถวน บริการตาง ๆ ไดแก การบริหาร การขาย การออกใบสำคัญ การ บัญชี และการจัดการกับราคา ผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ระบบ MOSES POS ยังเหมาะสำหรับ ผูคาปลีกที่มีหลายรานในการ จัดการและวิเคราะหขอมูลดาน การตลาดอยางครบวงจร


Point of Sale (POS)

Moses POS คือระบบที่ครอบคลุม เมื่อบูรณษการรวมกับฐานขอมูล Moses ERP จะทำใหบริษัทสามารถ หาลูกคาและสรางกลยุทธในระยะเริ่มตนเพื่อเพิ่มรายไดจากยอดขาย Moses POS ทำใหผูใชสามารถกำหนด สวนลดหรือจำนวนสวนลดใหกับสมาชิก นอกจากนี้ผูใชยังสามารถเปลี่ยนราคาไดอยางยืดหยุนตามระดับ สมาชิก แถมยังมีการอัปเดตระดับสมาชิกใหอัตโนมัติ และใหสวนลดความแตละบุคคล ลูกคาสามารถบันทึก เครดิตไดโดยใช QR Code แลวบันทึกไวในบัญชีสมาชิกของพวกเขา ขอมูลสมาชิกจะซิงโครไนซรวมกับราน คาออนไลน ทำใหการจัดการระบบสมาชิกระหวางรานออนไลนและออฟไลนเปนเรื่องงาย

Moses นำมาซึ่งความสะดวกและความยืดหยุนในการจัดการเรื่องการขาย โลจิสติกส การบัญชี และราคา Moses POS มีกระบวนการสั่งซื้อที่เรียบงายและเปนระบบอัตโนมัติ บริษัทสามารถจัดการขอมูลไดอยางมี ประสิทธิภาพและปรับปรุงการจัดการโลจิสติกสไดจากการใช Moses POS นอกจากนี้ Moses POS ยัง สามารถบันทึกและติดตามดูกระบวนการจัดการทั้งหมดไดอีกดวย ระบบของเรารองรับการขายคูปองและ การคำนวณวันที่มีผล เพื่อใหบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธการขายที่หลากหลายได


โครงการเด่น


Citylink


ธุรกิจหลักของ Citylink คือการขายผลิตภัณฑดิจิทัลสำหรับการสื่อสารพรอมใหบริการหลังการขายที่ เปนมืออาชีพ พวกเขามีรานคาปลีกหลายแหงในฮองกงและเขตดินแดนใหมเกาลูนเพื่อใหบริการกับลูกคา กวา 2 ลานคน เมื่อตองเผชิญกับเครือขายดานการขายระดับมืออาชีพที่มีขนาดใหญ Moses ERP จึง ถูกนำมาใชงานรวมกับ Moses NET และ Moses POS เพื่อใหบริการโซลูชั่นแบบครบวงจร Citylink จะสามารถตั้งราคาที่ยืดหยุนใหกับลูกคาแตละประเภทตามระดับสมาชิก พรอมทั้งใหสวนลดและคูปอง ตางๆ ใหกับพวกเขา นอกจากนี้ Citylink ยังสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกคาไดในทันที แถมพวกเขายังสามารถดูยอดขายและจำนวนสินคาในคลังไดผาน Moses รานคาตางๆ สามารถตั้ง การแจงเตือนใหซื้อของมาเติมสต็อกเมื่อสินคาเหลือนอยกวาระดับที่กำหนด พวกเขาสามารถดูรา คาผลิตภัณฑและความหลากหลายของคูแขงเพื่อตั้งราคา เติมสต็อก และเปลี่ยนแปลงการจัดสงDKSH คือหนึ่งในกลุมบริษัทที่ใหบริการขยายตลาดในทวีปเอเชีย พวกเขามีเปาหมายในการชวยบริษัทตาง ๆ ในการหาพารทเนอร นอกองคกรเพื่อขยายเขาสูตลาดใหมและตลาดปจจุบัน ในขณะเดียวกัน การจัดการรานคาปลีกทั้งหมดเปนหนึ่งในเปาหมายหลักของ พวกเขา รานคาของพวกเขาในฮองกงและไทยใช Moses POS เพื่อลดความซับซอนของกระบวนการทำงานและจัดการกับระบบ สมาชิก แบรนดตาง ๆ เชน Clarks, Mont Blanc และ Bally ตองการระบบที่มีความเสถียร สูงเพื่อรองรับกับการดำเนินงานประจำวันและประสานงานกับบุคลากรหนางานเพื่อให ประสบการณการช็อปปงของลูกคาดีขึ้น ระบบจัดการสมาชิกของ Moses POS สามารถ กำหนดระดับสมาชิกไดตามประวัติการซื้อของลูกคา และจะมีการอัปเดตสถานะของสมาชิก โดยอัตโนมัติ พรอมบันทึกราคาที่ลดใหกับลูกคา แลว สงออกประวัติการซื้อของลูกคาออกมาเพื่อนำไป วิเคราะหตอ เมื่อใช Moses คุณจะสามารถเพิ่มอัตรา การรักษาลูกคาเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ

DKSH (Braun & Missha) & DKSH ประเทศไทย 
ไม่แน่ใจว่าจะส่งเสริมธุรกิจของคุณได้อย่างไร? นัดเวลาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา!